Tel: (+47) 76 06 09 30

Bakteriofager mot yersiniose

CUSTUS®YRS er vårt egenutviklede bakteriofagprodukt for effektiv kontroll av Yersinia-bakterien i biofilter, brønnbåter og produksjonsvann.

 

Bakteriofagene i CUSTUS®YRS er de naturlige fiendene til Yersinia-bakteriene som gir sykdom hos laks. Produktet gir en enkel og effektiv forsikring mot skadelige nivåer av bakterier i fiskens miljø, og brukes hovedsakelig i forbindelse med operasjoner som er forbundet med stor risiko for yersinioseutbrudd.

1 Vaksinering

Fisken i norske settefiskanlegg utsettes for et konstant smittepress fra Y. ruckeri, og normalt tåler den dette fint. Syldomsutbrudd ser vi først og fremst i etterkant av stressende operasjoner, som eksempelvis vaksinering. Ved tilsetting av CUSTUS®YRS i bedøvelsesbadet holdes nivået av Yersinia-bakterier effektivt nede i forbindelse med vaksineringen, og sykdomsutbrudd unngås. Grafen viser dødelighet etter vaksinering.

 

2 Transport

Ved hold av fisk i brønnbåt skiller fisken ut store mengder bakterier. Om fisken er bærere av Y. ruckeri vil derfor transporten utgjøre stor fare for smittespredning og utbrudd. Grafen viser hvordan det generelle nivået av bakterier øker jo lenger fisken står i brønnen, mens nivået av Yersinia ruckeri faller som følge av CUSTUS®YRS. CUSTUS sikrer lavt smittepress under transporten.

3 Mekanisk avlusing

Under mekanisk avlusing i brønnbåt stresses fisken samtidig som den utsettes for ekstremt høyt smittepress i brønnbåten. Ved slike operasjoner kan CUSTUS®YRS effektivt kontrollere smittepresset av Y. ruckeri og hindre utbrudd i etterkant av avlusingen. Grafen viser hvordan CUSTUS®YRS ble benyttet ved gjennomføring av den fjerde avlusingen etter høye dødelighetstall knyttet til de to foregående avlusingene. Resultatet ble meget godt, med lav dødelighhet.

4 Biofilter

Bakteriofagene i CUSTUS®YRS kontrollerer smittepresset av uønskede bakterier uten å påvirke den øvrige mikrofloraen som er nødvendig for biofilterets funksjon. qPCR viser at CUSTUS®YRS etter bare 3 timer slår ned forekomsten av bakterien i biofilteret.

Lær mer om bakteriofager og vår forskning på nettsiden til STIMs søsterselskap ACD Pharma.

Ingen bivirkninger

Sikkerheten ved bruk av CUSTUS®YRS er godt dokumentert gjennom sikkerhetsstudier utført hos ILAB i Bergen, hos Veso Vikan (GLP) og i feltstudier. Ingen mortalitet, morbiditet, eller andre bivirkninger har blitt observert i laks etter bruk av CUSTUS®YRS, selv ikke ved 2000 ganger anbefalt dosering. Alle studiene har vært gjennomført etter godkjenning fra Mattilsynet (FOTS).

Kontaktpersoner:

Stian Lernes

Kundekonsulent Midt-Norge

Thoralf Solberg

Regionansvarlig Vestlandet

Karl Ove Reinsnes

Salgssjef
Vi er stolt av laksen
facebook