Tel: (+47) 76 06 09 30

Case:

Bruk av Custus®YRS på to sjølokaliteter hos SinkabergHansen, 2022

Bruksområde: Brønnbåt, ved transport og avlusing

Bakgrunn: Like etter utsett høsten 2021 opplevde SinkabergHansen redusert fiskevelferd og høy dødelighet på flere fiskegrupper ved to sjølokaliteter. Fisken fikk påvist yersiniose, og SinkabergHansen la en omfattende plan for håndtering av sykdomssituasjonen. Transport og avlusing er kjente utløsende faktorer for yersinioseutbrudd, og Custus®YRS ble derfor besluttet brukt for å kontrollere smittepress og motvirke nye utbrudd.

Bruken av Custus®YRS ble gjennomført som forsøk med høy grad av dokumentasjon. Resultatet ble publisert som en fagartikkel i Veterinærtidsskriftet 14. april 2023.

Gjennomføring: De to aktuelle sjølokalitetene befinner seg i Bindalsfjorden, hvor SinkabergHansen praktiserer Bindalsmodellen. Denne går ut på at smolten settes på lokaliteter med lav salinitet innerst i fjorden de første åtte månedene i sjø. Deretter flyttes fisken til mer eksponerte lokaliteter lenger ut i fjordsystemet.

Dødeligheten rett etter utsett omfattet vel 52 000 laks, omtrent 5 prosent av fisken på de to lokalitetene. Smittesporingsarbeidet indikerte to smitteveier, både direkte smitte fra settefiskanlegg og via en brønnbåt som nylig hadde hatt kontakt med Yersinia-infisert fisk i et pågående utbrudd.

Det ble ikke gjennomført lusebehandlinger mens fisken sto på lavsalinitetetslokalitetene, men historikken tilsa sannsynlighet for nye utbrudd i forbindelse med flytting til påvekstlokalitetene. Derfor ble Custus®YRS benyttet under transportene.

Fisken fra den første lokaliteten ble flyttet januar 2022, i form av 9 individuelle turer fram og tilbake (en merd per tur). 1,28 millioner individer ble da flyttet, med en snittvekt på 1294 gram. Målinger i brønnvannet viste at Custus®YRS effektivt slo ned smittepresset.

Det ble ikke registrert yersinioserelatert dødelighet eller symptomer på yersiniose i tiden etter denne transporten.

Fisken fra den andre lokaliteten ble flyttet i mai 2022, i form av 7 individuelle turer fram og tilbake. 0,88 millioner individer ble da flyttet, med en snittvekt på 2127 gram. Målinger i brønnvannet viste at Custus®YRS effektivt slo ned smittepresset.

Det ble heller ikke registrert yersinioserelatert dødelighet eller symptomer på yersiniose i tiden etter denne transporten.

Under den siste transporten ble Custus®YRS benyttet sammen med lusemiddelet Ectosan® Vet, og det ble gjennomført en interaksjonsstudie mellom imitakloprid, som er aktivsubstansen i Ectosan® Vet og bakteriofagene i Custus®YRS. Denne viste at de to substansene ikke har noen negativ innvirkning på hverandre og trygt kan brukes sammen.

Fisken som ble overført i mai ble plassert i en ny type nedsenket driftsmodell (Atlantis og Nautilus; AkvaGroup AS) som motvirker lusepåslag. Denne fisken ble derfor ikke utsatt for videre håndteringsstress knyttet til lusebehandling i perioden fram til slakt. Det forekom heller ikke nye utbrudd av yersiniose på denne lokaliteten.

Fisken som ble overført i januar 2022 opplevde ny dødelighet av yersiniose 182 dager etter flyttingen, da i forbindelse med andre gangs lusebehandling. Den første lusebehandlingen ble gjennomført uten Custus®YRS.

I tråd med hva som er typisk for denne typen utbrudd oppsto dødeligheten 1,5-2 uker etter lusebehandlingen, da i to av merdene. Det ble også påvist yersiniose på en tredje merd, men uten forøket dødelighet. Den samlede dødeligheten i de rammede merdene var på 5656 fisk med snittvekt på 3,7 og 4,3 kg.

Da det på sensommeren på nytt ble behov for lusebehandling hadde dødeligheten i de to rammede merdene stabilisert seg på et lavt nivå, men det var grunn til å forvente nye utbrudd som følge av håndteringsstress og smitte i brønnbåten under avlusingen.

For å bygge erfaring og evaluere effekt av Custus®YRS, ble det besluttet å kun benytte Custus®YRS på én av de to merdene med yersiniosedødelighet. Den tredje merden som hadde hatt påvisning av Yersinia ruckeri etter forrige avlusing skulle på dette tidspunktet slaktes ut og ble derfor ikke behandlet. Øvrige merder på lokaliteten ble lusebehandlet uten Custus®YRS.

Resultatet viste en betydelig forskjell mellom de to merdene som ble avluset henholsvis med og uten Custus®YRS i avlusingsvannet. Den ubehandlede kontrollmerden opplevde et typisk akutt yersinoseutbrudd med akkumulert dødelighet på 4482 fisk i perioden 6-21 dager etter avlusingen, mens merden som ble avluset med Custus®YRS ikke fikk sykdomsutbrudd.

Konklusjoner

  • Smittepressmålinger utført i transportvannet viste at Custus®YRS effektivt forhindret anriking av Yersinia ruckeri i vannet. Som forventet fortsatte konsentrasjonen av Yersinia ruckeri i vannet å stige den første tiden etter tilsetting av Custus®YRS, fram til bakteriofagene hadde fått tid til å gjennomføre sin første replikasjonssyklus (cirka 90 minutter) og bakteriene ble ødelagt.
  • De forventede yersinioseutbruddene etter transportene uteble.
  • Det ble vist at Custus®YRS kan brukes sammen med Ectosan® Vet. Dette er viktig ettersom bruk av Ectosan® Vet krever lukkede brønner og dermed økt risiko for forhøyede smittepressnivåer.
  • Utvikling av yersiniose i to av merdene etter avlusing bekrefter at bakterien kan ligge latent hos fisken i lang tid og utløse sykdomsutbrudd etter håndtering som medfører stress og forhøyet smittepress.
  • Den betydelige forskjellen i dødelighet mellom de to gruppene som ble lusebehandlet med og uten Custus®YRS bekrefter at bakteriofager effektivt kan brukes til å ta ned smittepress og forebygge sykdom.
Vi er stolt av laksen
facebook