Tel: (+47) 76 06 09 30

Spørsmål og svar om CUSTUS®yrs

Hva er en bakteriofag?

Bakteriofager er virus som utelukkende dreper bakterier. De finnes i stor variasjon og i enorme antall, i ethvert miljø på planeten. I mat, mennesker, vann, jord – overalt hvor du finner bakterier, finner du bakteriofager. Ordet betyr «det som spiser bakterier». Disse kan brukes som naturens egne verktøy for å kontrollere vekst av bakterier. 

Hvorfor skal jeg bruke bakteriofager i anlegget mitt?

Bakteriofager dreper bakterier. Dette reduserer smittepresset (reduserer antall bakterier i vannet) og forhindrer bakterielle infeksjoner hos fisken, som igjen bidrar til bedre fiskevelferd og drift.

Hvilken infeksjon er STIMs produkt CUSTUS®YRS rettet inn mot?

CUSTUS®YRS inneholder bakteriofager som spesifikt infiserer og dreper Yersinia ruckeri. CUSTUS®YRS benyttes til å redusere smittepress av Yersinia ruckeri, uten å påvirke den øvrige mikrofloraen i anlegget.

Er bakteriofager farlige?

Nei. De er kun farlige for de bakterieartene de er spesialiserte til å bekjempe.

Er det noen bivirkninger?

Nei. CUSTUS®YRS påvirker kun målbakterien – i dette tilfellet Yersinia ruckeri. Bakteriofager finnes over alt i naturen og alle levende organismer er konstant eksponert for bakteriofager.

Hva er virkemåten? Hvordan forhindrer CUSTUS®YRS yersiniose?

Det finnes allerede bakteriofager mot Yersinia ruckeri i anlegg som sliter med denne bakterien, men bakteriofagtettheten er for lav til at bakterien blir påvirket. Ved å bruke CUSTUS®YRS øker man tettheten av bakteriofager slik at Yersinia-bakteriene blir infiserte og drept.

Hvordan tilføres bakteriofagene til fiskens miljø?

CUSTUS®YRS leveres som en vannløsning som tilsettes direkte i produksjonsvannet.

I hvilke deler av produksjonen benyttes CUSTUS®yrs?

CUSTUS®yrs anbefales i forbindelse med håndtering av fisken der fisken opplever stress. Økt stressnivå betyr økt smittepress og større mulighet for utfordringer med Yersinia ruckeri. For eksempel ved vaksinasjon eller sortering. I disse tilfelle tilsettes CUSTUS®yrs i bedøvelsesbad og mottakskar.

CUSTUS®yrs kan brukes i lukkede anlegg og produksjonssituasjoner, som settefiskanlegg og brønnbåter.

I tillegg til i RAS-anlegg for å kontrollere spesifikke bakterier uten å påvirke den naturlige mikrofloraen i vann og biofilter.


Når skal jeg bruke CUSTUS®YRS?

CUSTUS®YRS bør benyttes i forbindelse med stressende driftssituasjoner, som for eksempel vaksinasjon og sortering, når fisken er sårbar for sykdomsutbrudd og det er viktig å ha kontroll med smittepresset. Lusebehandlinger og transport i brønnbåt kan føre til voldsom økning i smittepresset ved at fisken skiller ut store mengder bakterier. I slike tilfeller kan CUSTUS®YRS brukes for å slå ned smittepresset og hindre sykdomsutbrudd.

Hvordan kan dette forbedre situasjonen på mitt anlegg?

Bakteriofager gir kontroll på smittepresset uten å påvirke den viktige mikrofloraen i anlegget. Dette er starten på en god sirkel: bedre vannkvalitet – redusert risiko for sykdomsutbrudd – redusert risiko for nødslakt/destruksjon og brakklegging – bedre omdømme – bedre drift.

Kan bakteriofager påvirke miljøet?

Ja, og det skal de. Bakteriofager har fra naturens side en viktig funksjon i miljøet. Deres oppgave er å holde jordens bakterier i sjakk (hindre at noen blir for dominerende).

Når CUSTUS® blir tilsatt i oppdrettsanlegg påvirker kun den bakteriearten de er spesialisert for å infisere, for eksempel Yersinia ruckeri.

Utslipp av bakteriofager tilsatt i et oppdrettsanlegg utgjør en helt ubetydelig påvirkning på miljøet utenfor anlegget. Man vil se en kortvarig økning i bakteriofag-konsentrasjonen i anlegget, men denne vil reduseres når bestanden av målbakterien er redusert til en ufarlig mengde.

Hva er biokontroll?

Biokontroll er å benytte naturlig forekommende organismer til å ha kontroll på en eller flere (uønskede) organismer i det biologiske mangfoldet. Ved hjelp av CUSTUS®YRS kan man kontrollere smittepresset fra den uønskede bakterien Yersinia ruckeri ved å redusere mengden Y. ruckeri i økosystemet (andre eksempler på biokontroll er bruk av rensefisk til bekjempelse av lus i merd, bruk av marihøner til bekjempelse av lus i drivhus).

Kan vi bruke CUSTUS®YRS til behandling av syk fisk?

Nei, CUSTUS® er ikke egnet for behandling av pågående sykdomsutbrudd. Ved pågående utbrudd må veterinær kontaktes og godkjent behandling igangsettes. Kontakt STIM når utbruddet er over, så kan vi diskutere hvordan CUSTUS® kan benyttes for å forhindre at det skjer igjen.

Kan man bli syk av bakteriofager?

Nei, alle levende organismer er hele tiden eksponert for høye konsentrasjoner av ulike bakteriofager. For eksempel inneholder all ost mer enn 1 milliard bakteriofager per gram. Bakteriofagers viktigste rolle i naturen er å kontrollere at ingen enkeltbakterier blir for dominerende i et miljø, og er helt nødvendige for vår eksistens. Det er for eksempel vist at personer som lider av kroniske tarminfeksjoner, som Crohn’s sykdom mangler visse typer bakteriofager.

Er bakteriofager levende?

Om virus er levende er ikke avklart innen vitenskapen. Det regnes av noen som et filosofisk spørsmål.

Hvor lenge overlever bakteriofager i miljøet?

Bakteriofager er relativt stabile i vannløsning ved lav temperatur. De brytes effektivt ned med UV, ozon, høy temperatur, NaOH, klorin, etanol/desinfeksjonssprit, proteolytiske enzymer. Bakteriofagene blir raskt svært fortynnet slik at de ikke lenger kan treffe egnede verter og dermed ha noen effekt. Ferskvannsbakteriofager som slippes ut til sjø vil ikke kunne formere seg.

Medfører bakteriofager uønskede effekter i fisken?

Nei. All fisk svømmer hele tiden i svært høye konsentrasjoner av ulike bakteriofager, og tar ikke skade av det.

Hvorfor biokontroll og ikke behandling?

Det er vist at bakteriofager som til enhver tid finnes i anlegget er involvert når sykdomsutbrudd etterhvert naturlig ebber ut. For at dette skal skje, kreves det høy tetthet av den sykdomsfremkallende bakterien slik at disse kan produsere nok bakteriofager til å slå ut bakteriene.

CUSTUS®yrs tilsettes i driftsvannet og slår ned smittepresset i perioder når fisken er spesielt sårbar for infeksjon. Dermed slås den uønskede bakterien ned FØR utbruddet i det hele tatt får begynt.

Det finnes andre applikasjoner, for eksempel brannsårinfeksjoner og cystisk fibrose hos mennesker hvor bakteriofager kan benyttes som legemidler. ACD Pharma, som er søsterselskap til STIM, arbeider med utvikling av bakteriofag-baserte legemidler, men dette er andre bakteriofager mot andre målbakterier.

Påvirker CUSTUS®yrs vannkvaliteten?

Ja, på en positiv måte. Naturlig forekommende bakteriofager er med på å regulere den naturlige bakteriefloraen i anlegget – de sørger for at ingen enkeltarter av bakterier blir for dominerende i anlegget.

CUSTUS®yrs tilsettes for å motvirke spesifikke bakterier og påvirker kun de bakteriene de er utviklet for å bekjempe.

Kan CUSTUS®yrs påvirke biofilteraktiviteten?

Nei, CUSTUS®yrs angriper spesifikt uønskede bakterier – de har ingen effekt på bakteriene som er viktige for biofilteraktiviteten.

Kan jeg bruke antibiotika og CUSTUS®yrs samtidig?

Ja

Blir bakteriene resistente mot bakteriofager?

Ja, bakterier kan utvikle resistens mot bakteriofager. Slik resistens er uavhengig av antibiotikaresistens, så bruk av bakteriofager medfører ikke fare for antibiotikaresistens. Bakteriofager har (i motsetning til kjemiske antibakterielle midler) sin egen evolusjon og vil utvikle mottiltak mot resistensen. STIM benytter blandinger av ulike bakteriofager mot den samme bakterien. Hvis det utvikles resistens mot én bakteriofag vil bakterien likevel kunne drepes av en av de andre bakteriofagene. Bakteriofagene til STIM er selektert for lav resistensdannelse.

Hvordan kan jeg fjerne CUSTUS®yrs?

Det er ikke nødvendig å fjerne bakteriofagene som er tilsatt. CUSTUS®yrs vil fortynnes/vaskes ut av anlegget etter at Yersinia-bakteriene er slått ut og ikke lenger kan produsere nye bakteriofager i anlegget.

Alle de andre bakteriofagene, som fra naturens side alltid er til stede i anlegget, er det hverken mulig eller ønskelig å bli kvitt.

Hvordan får jeg tak i CUSTUS®YRS?

Kontakt STIM, stim.no. Så finner vi ut hva som er den beste løsningen for din situasjon.

Hvor mye koster det?

Vannbehandling med CUSTUS®yrs koster 130,- kroner per m3.

Hvis CUSTUS®yrs er så spesifikk, hvordan kan jeg vite at bakteriofagene virker mot mine problembakterier?

Dette testes på forhånd. Anlegg som er interesserte i å benytte CUSTUS®yrs blir bedt om å sende inn Yersinia-stammen(e) sine. Disse testes så for følsomhet mot CUSTUS®yrs.

Hva med min Debio-sertifisering?

STIM arbeider for å få bakteriofager godkjent som en ingrediens i sertifisert økologisk produksjon.

Kan det oppstå kryssreaksjoner med andre bakterier?

Nei. Bakteriofagene som inngår i CUSTUS®yrs infiserer utelukkende Yersinia ruckeri. De er ikke i stand til å infisere andre bakteriearter i fisken eller i vannet.

Er dette et legemiddel eller hygieneprodukt eller noe annet?

Nei, CUSTUS®yrs er et bakteriofagprodukt som inneholder bakteriofager som allerede finnes i anlegget. Det skal utelukkende benyttes til biokontroll, ikke til formål som faller inn under legemiddellovgivningen.

Hva sier Mattilsynet?

Mattilsynet er godt informerte om og positive til bruken av bakteriofager. Det er godt dokumentert at CUSTUS®yrs ikke har negativ effekt for fiskevelferden, og hvis bruk av CUSTUS®yrs kan redusere forekomsten av yersiniose og dermed redusere behovet for antibiotika, er dette utelukkende positivt.

Hva sier Legemiddelverket?

STIM arbeider med Legemiddelverket og det europeiske legemiddelbyrået (EMA) om bruk av bakteriofager som legemiddel i framtiden.

Hva er tilbakeholdelsestiden?

Tilbakeholdelsestid gjelder for legemidler – CUSTUS®yrs er ikke et legemiddel.

Hva sier Miljødirektoratet?

Bruk av CUSTUS®yrs innen biokontroll faller inn under Mattilsynets myndighet.

Kan jeg bruke CUSTUS®YRS til sanering på mitt anlegg?

Nei. CUSTUS®yrs benyttes til å kontrollere smittepress under drift. Når anlegget skal vaskes/saneres mellom hver produksjonssyklus vil klor og andre desinfeksjonsmidler være både rimeligere og mer effektivt.

Hvordan påvirker CUSTUS®YRS annen behandling?

CUSTUS®yrs vil ikke påvirke medikamentell behandling i anlegget. Positiv synergieffekt er vist for kombinasjon av bakteriofager og antibiotika i mennesker.

Blir ikke fisken bare immun mot CUSTUS®YRS?

Dette er ikke relevant for bruk av CUSTUS®yrs til biokontroll i anleggets driftsvann.
Vi er stolt av laksen
facebook