Tel: (+47) 76 06 09 30

Helsekontroll

STIMs fiskehelsepersonell utfører regelmessige risikobaserte helsekontroller i henhold til regelverket. Det er krav om 12 helsebesøk i året for settefisk og stamfisk, og 6 eller 12 helsebesøk i året for matfisk.

Ved hvert besøk vurderes fiskens generelle helsestatus, sykdomsstatus, lusestatus m.m. I tillegg gjennomføres en generell vurdering av fiskevelferden til fisken på lokaliteten.

Hvert besøk etterfølges av besøksrapport, som beskriver relevante forhold knyttet til biologisk- og driftsmessig status.

Relevante lover og forskrifter:

Omsetnings- og sykdomsforskriften: FOR 2008-06-17 nr 819: Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr

Driftsforskriften: FOR 2008-06-17 nr 822: Forskrift om drift av akvakulturanlegg

Dyrevelferdsloven: LOV 2009-06-19 nr 97: Lov om dyrevelferd

facebook