Tel: (+47) 76 06 09 30

Helsekontroll

Fishguard utfører regelmessige risikobaserte helsekontroller i tråd med Akvakulturdriftsforskriften der det er fastsatt 12 besøk i året for settefisk og stamfisk, og 6 besøk i året for matfisk. Ved hvert besøk vurderes risiko for introduksjon av smitte til lokaliteten, sykdomsutvikling, og smittespredning mellom lokaliteter. I tillegg gjennomføres en generell vurdering av fiskevelferden. Hvert besøk etterfølges av besøksrapport, som beskriver relevante forhold knyttet til drift og biomasse ved besøket.

Relevante lover og forskrifter:

FOR 2008-06-17 nr 819: Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr

FOR 2008-06-17 nr 822: Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften)nlegg

LOV 2009-06-19 nr 97: Lov om dyrevelferd

facebook