Tel: (+47) 76 06 09 30

Lokalitetsundersøkelser

For lokalitetsundersøkelser er STIM akkreditert som "Inspeksjonsorgan Type A". Det betyr at Norsk Akkreditering kontrollerer at vi oppfyller høyeste krav til uavhengighet i hht. ISO 17020.

STIM formidler i tillegg utføring av akkreditert fortøyningsanalyse og anleggssertifikat.

NYTEK-forskriften pålegger alle flytende akvakulturanlegg i sjø å gjennomføre en akkreditert lokalitetsundersøkelse som oppfyller kravene fastsatt i NS 9415:2009. Denne standarden har til hensikt å redusere risikoen for rømming som følge av teknisk svikt på flytende oppdrettsanlegg. I NS 9415 stilles det krav til utforming av oppdrettsanlegg, samt hvordan dette skal dokumenteres. Standarden innebefatter også beregnings- og prosjekteringsregler.

Lokalitetsundersøkelsen beskriver naturgitte krefter som virker inn på lokaliteten og vurderinger som skal gjøres i forhold til disse. Blant annet foretas målinger av strømforhold gjennom en måned, beregninger av 50-års strøm (8 retninger), strøklengder (8 retninger), beregning av effektive strøklengder og beregninger av 50-års bølgehøyde- og lengde. I tillegg til dette gjøres det vurderinger og beregninger av isforhold og bunnforhold på lokaliteten, og eventuelt en egen dønningsanalyse.

Kontaktperson:

Jan Arne Holm

Seniorrådgiver Fiskehelse og Miljø
facebook