Tel: (+47) 76 06 09 30

Resipientundersøkelser og miljøovervåking

STIM undersøker og overvåker forurensende utslipp i vann.

En resipient er betegnelsen på en vannforekomst som mottar forurensende utslipp, det være seg utslipp av avløpsvann eller utslipp knyttet til industri, akvakultur etc. Slike utslipp reguleres gjennom utslippstillatelser, hvor myndighetene ofte stiller krav til resipientundersøkelser for å overvåke miljøforholdene.

STIMs avdeling i Bergen utfører prøvetaking av marine bløtbunnsedimenter, taksonomisk analyse av bløtbunnsfauna, og faglige vurderinger og fortolkninger. Vi foretar også vannprøvetakning for overvåkning av forhold i vannsøylen. Avdelingen har lang erfaring med resipientundersøkelser og miljøovervåkning for både kommuner og industri (landbasert og offshore).

STIM foretar både mindre undersøkelser rundt punktutslipp og langtidsovervåkning av marin miljøtilstand over større områder, vi utarbeider tilpassede overvåkningsprogram og bidrar med rådgiving. STIM har også erfaring blant annet med risikovurdering av forurenset sediment og videoanalyser av undervannstransekter.

Kontaktpersoner:

Frøydis Lygre

Leder Miljøtjenester
facebook