Tel: (+47) 76 06 09 30

Strandsoneundersøkelser

STIMs avdeling i Bergen er utfører standardiserte miljøundersøkelser av strandsonen.

Undersøkelser i fjæresonen kan deles inn i tre kategorier –  semikvantitativ undersøkelse, ruteanalyser og befaring.

Ved en semikvantitativ undersøkelse kartlegges et ti meter bredt belte i fjæresonen. Alle alger og dyr registreres etter en mengdeskala. Metoden tilsvarer multimetrisk indeks (Fjæresamfunn RSLA/RSL) i Veileder 02:2013 for klassifisering av miljøtilstand i vann, og kan gi en tilstandsklassifisering i henhold til Vannforskriften. Undersøkelsen kan brukes til å registrere større endringer over tid.

En ruteanalyse er en kvantitativ undersøkelse av et mindre område i fjæra. Undersøkelsen utføres ved hjelp av kvadratiske prøveruter på 0,5 x 0,5 meter som plasseres i ulike nivåer i fjæresonen. Rutene fotograferes og antall eller dekningsgrad av alle alger og dyr registreres. Prøverutene har gjerne fast plassering markert med bolter, noe som gjør det mulig å overvåke nøyaktig samme posisjon over tid.

Ved en strandsonebefaring foretas en grovere registrering av dominerende algegrupper og dyr over en lengre strekning. Undersøkelsen gir en indikasjon på miljøtilstanden og eventuell påvirkning i strandsonen.

Kontaktperson:

Øydis Alme

Marinbiolog/Taksonom

Frøydis Lygre

Leder Miljøtjenester
facebook