Tel: (+47) 76 06 09 30

Etikk og ansvarlighet

STIM skal drive sine forretninger etter tydelige etiske standarder som er forankret i ledelsen og integrert i bedriftskulturen. Arbeidet for å sikre og evaluere ansvarlighet er kontinuerlig, og omfatter vårt eget selskap, så vel som våre leverandører og forretningspartnere.

Vårt etiske rammeverk består av tre grunnpilarer:

1. Menneskerettighetene er en viktig del av verdigrunnlaget vårt og påvirker hvordan vi behandler våre ansatte og tar vare på miljøet. Dette inkluderer retten til arbeid, retten til en anstendig lønn og arbeidsforhold, og retten til å organisere seg i fagforeninger.

2. Overholdelse av de til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale lover og forskrifter.

3. Våre egne definerte krav, rutiner og prosesser som skal sikre ansvarlig forretningsdrift i våre egne selskaper og stille krav til det samme hos våre leverandører og forretningspartnere.

STIMs arbeid for å sikre ansvarlig forretningsdrift er forankret i overordnede policyer, som nå er oppdatert med tanke på krav og intensjoner i Åpenhetsloven samt OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for flernasjonale selskaper.

Verdikjeden

STIMs ansvar ender ikke med våre egne selskaper. Som del av en større verdikjede forplikter vi også våre leverandører og forretningspartnere til å etterleve våre standarder for ansvarlig næringsliv gjennom en prekvalifisering. Nye kontrakter vil kreve overholdelse og signering av vår leverandørkodeks (Supplier Code of Conduct).

Åpenhetsloven

STIM er omfattet av den nye Åpenhetsloven. Les hvordan vi jobber for å utfylle forpliktelsene etter loven her, og se vår redegjørelse etter gjennomført aktsomhetsvurdering i 2023.

Vi er stolt av laksen
facebook