Tel: (+47) 76 06 09 30

Fiskehelsetjenester

Våre veterinærer og fiskehelsebiologer følger opp fiskens helse og velferd fra rogn til slakt, med grundige helsekontroller og god rådgiving.

Utfordringer med fiskehelsen har ofte sammensatte årsaker. Derfor tilstreber vi alltid et helhetlig perspektiv og jobber sammen med våre øvrige fagteam for å bidra til reelle forbedringer i produksjonen ute hos kundene.

STIM Fiskehelse er sertifisert som underleverandør til havbruk, i henhold til Global G.A.P. og Aquaculture Stewardship (ASC).

Helsekontroller

Fagfolkene våre gjennomfører risikobaserte helsekontroller for settefisk-, stamfisk- og matfiskanlegg, i henhold til gjeldende regelverk. Ved hvert besøk vurderes fiskens generelle adferd, helse- og velferdsstatus, lusesituasjonen samt øvrige relevante vurderinger. Hvert besøk etterfølges av besøksrapport som beskriver relevante forhold knyttet til biologisk- og driftsmessig status.

Vårt fiskehelsepersonell vil over tid lære å kjenne anlegget og dets historikk godt. Dette bidrar til effektive og grundige helsekontroller. Internt jobber våre konsulenter i team for å kvalitetssikre arbeidet og sikre best mulig oppfølging.

Rådgiving og helseoppfølging

God fiskehelse og -velferd krever kontinuerlig fokus, og vi tilstreber tett kontakt med kundene våre. Det er viktig både for å respondere raskt og effektivt på akutte utfordringer, men ikke minst for å forebygge og gi råd om tiltak som kan forbedre den generelle helsestatusen og for å adressere de små akilleshælene som finnes på alle anlegg. Gjennom evaluering av rutiner og drift samt utredning av spesifikke utfordringer kan vi bidra til å betydelig forbedre fiskehelse og -velferd på anlegget over tid.

STIM tilbyr fjerninspeksjonssystemet STIM PRO som et nyttig verktøy for kommunikasjon mellom anlegget og fiskehelsetjenesten. Systemet sender levende bilder i real-time og blir våre øyne og ører på anlegget eller brønnbåten slik at vi raskt kan vurdere situasjonen oppdretteren beskriver, gi råd om tiltak eller vurdere om et fysisk besøk på anlegget er nødvendig.

Lus

I dagens situasjon er det særlig viktig å ha et aktivt forhold til forebyggende lusearbeid, og våre veterinærer og fiskehelsebiologer kan gi viktige råd om dette basert på tilgjengelig kunnskap og erfaring. Vi gjør forsvarlighetsvurderinger knyttet til ulike avlusingsmetoder, gir medhjelperopplæring, deltar på behandling, utfører lusetelling og scorer velferdsparametere.

Smolt

Mangelfull smoltifisering har vært en av havbruksnæringens største helse- og velferdsutfordringer. Å sette ut fisk med svak sjøvannstoleranse er dårlig fiskevelferd og øker sjansen for sykdomsutbrudd. Fra et helse- og velferdssynspunkt er det derfor svært viktig å lykkes med smoltifiseringen. STIM har spesialistkompetanse på smoltifisering og kan være en nyttig rådgiver i forbindelse med planlegging og gjennomføring av smoltproduksjonen. I forkant av sjøutsett vurderer vi smolten med hensyn på sjøvannstilpasning, ytre parametere, helsestatus og sykdomshistorie og utsteder en smoltstatusrapport som følger fisken til sjølokaliteten.

Hygienekontroll

Vi utfører mikrobiologisk hygienekontroll av blant annet brønnbåter, servicebåter og slakteri, en tjeneste som nå også kan utføres ved hjelp av fjerninspeksjonssystemet STIM PRO. I praksis betyr dette at mannskap på båtene fester en kamera- og kommunikasjonsenhet på hjelmen slik at fiskehelsepersonellet vårt kan styre inspeksjonen, gi råd og påse at prøvene tas på korrekt måte. Alle fartøy kartlegges i forkant. Strenge sjekklister og prosedyrer sikrer at kvaliteten i tjenesten er godt ivaretatt.

Nyvinningen innebærer at båtene slipper å gå til kai for å plukke opp en veterinær eller fiskehelsebiolog. Dermed unngås unødvendig reising og logistikk både for fiskehelsepersonell og kunde, noe som vi ser er svært kostnadsbesparende.

STIM TEAM Fiskehelse

Vi er stolt av laksen
facebook