Tel: (+47) 76 06 09 30

Miljøtjenester

Våre marinbiologer, taksonomer og øko-toksikologer utgjør et ledende fagmiljø innen undersøkelse og overvåking av det marine miljø.

Vi gir råd og utfører en rekke ulike undersøkelser for kunder i havbruksnæringen, så vel som spesialiserte marine miljøtjenester til industri, offshore petroleum, fylker og kommuner.

STIM Miljø er sertifisert i henhold til ISO 14001 Miljøledelse, og har flere akkrediteringer under akkrediteringsnummer Test 157. Disse inkluderer P21 Taksonomi, P3003 Prøvetaking bunnsediment og P32 Faglige vurderinger og fortolkninger.

Forundersøkelser

Før etablering av, eller ved visse vesentlige endringer ved et akvakulturanlegg, skal det gjennomføres en forundersøkelse som dokumenterer forholdene i havmiljøet. Vi foretar de nødvendige miljøundersøkelsene og analysene, inkludert strømundersøkelse, topografisk undersøkelse og kartlegging av bunnsubstrat.

Vi er også behjelpelig med utforming av søknadene som disse undersøkelsene er del av, og har ansatte med lang erfaring fra offentlig forvaltning og vurdering av lokaliteter. En ryddig og fullstendig søknad basert solide faglige vurderinger reduserer saksbehandlingstiden og øker sjansen for innvilgning.

B- og C-undersøkelser

B-undersøkelse er en trendovervåking av bunnforholdene under oppdrettslokaliteten. Undersøkelsen gjennomføres ved maksimal organisk belastning, og er risikobasert slik at undersøkelsesfrekvensen øker med økende miljøbelastning. Resultatet av bunnprøvene som inngår i undersøkelsen gir lokaliteten en miljøtilstand mellom 1 og 4, hvilket igjen definerer behov for eventuelle tiltak.

C-undersøkelsen er en mer omfattende bløtbunnundersøkelse som også vurderer miljøpåvirkningen i et større område. Vårt fagmiljø er akkreditert for prøvetaking og vurdering av miljøforhold i henhold til NS 9410:2016.

Resipientundersøkelser og miljøovervåking

En resipient er betegnelsen på en vannforekomst som mottar forurensende utslipp. Dette reguleres gjerne gjennom utslippstillatelser, hvor myndighetene stiller krav til resipientundersøkelser for å overvåke miljøforholdene.

Vi har lang erfaring med slike undersøkelser og foretar både mindre undersøkelser rundt punktutslipp så vel som langtidsovervåking av marin miljøtilstand i områder med industri- og havbruksaktivitet. Vi er også behjelpelig med å utarbeide en overvåkingsplan og hjelpe kundene med å oppfylle kravene som stilles i utslippstillatelsen. STIM Miljø er akkreditert for prøvetaking av sediment, faglige vurderinger og klassifisering av miljøforhold basert på undersøkelser av bløtbunnsfauna og miljøgifter for kystvann, vurdering og klassifisering av miljøforhold basert på kjemisk analyse og vurdering av miljøforhold ved petroleumsvirksomhet.

Strandsoneundersøkelser

Med befaringer og detaljerte kartlegginger av livet i fjæra gjennomfører våre fagfolk standardiserte miljøundersøkelser i strandsonen. Vi er akkreditert for prøvetaking av hardbunn iht. NS-EN ISO 19493:2007 og for vurdering og klassifisering av miljøforhold basert på undersøkelser av hardbunnsfauna.

Om ønskelig utarbeider vi en overvåkingsplan som avklares med kunden og relevante myndigheter.

Naturkartlegging

Inngrep med påvirkning på marint miljø kan utløse behov for naturkartlegging og konsekvensutredninger, i henhold til naturmangfoldslovens §8:

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.»

Vi utfører naturtypekartlegging etter DN-håndbok 19-2001, revidert 2007 og NS-EN ISO 19493:2007.

Forurensingsindikator

Vi utfører innsamling av ulike typer biota (blåskjell, albusnegl, leppefisk og børstemark) som brukes for kjemiske analyser i miljøovervåking. Vi er akkreditert for utsett av blåskjell på bur og innsamling i henhold til NS 9434:2017, og for vurdering og klassifisering av miljøforhold basert på kjemisk analyse. Kjemiske analyser av blåskjell og albusnegl kan gi en indikasjon på om nivåene av miljøgifter i den øverste delen av vannsøylen. Leppefisk er benyttet for å overvåke miljøgifter i vannsøylen  og børstemark benyttes som et mål for biotilgjengeligheten av sedimenterte miljøgifter.

Vi utfører også vannsøyleundersøkelser, risikovurdering av forurenset sediment, strømmålinger og moddellering av strømforhold, samt andre miljøundersøkelser og rådgivingstjenester.

STIM TEAM Miljø

Vi er stolt av laksen
facebook