Tel: (+47) 76 06 09 30

Rådgiving

Våre fagmiljø samler spesialistkompetanse innen planprosesser og regulatoriske spørsmål, miljøovervåkning, havmiljø, fiskehelse og -velferd, smoltifisering, ernæring, biosikkerhet og farmasi.

Vår tilnærming til produksjon, fiskehelse og miljø er helhetlig, og hviler på kompetansebygging og internt fagsamarbeid. Derfor kan vi ta hele jobben for kunden ved søknad om etablering av en ny lokalitet eller endringer på eksisterende lokalitet. Vi gjør prøvetakinger og undersøkelser, strømmålinger og analyser, vurdering av lokalitetens egnethet og setter opp en ryddig og fullstendig søknad med solide faglige vurderinger.

Med et komplett tjenestetilbud og faglig tyngde hjelper vi kundene med å løse enkle så vel som mer komplekse utfordringer.

Plan- og søknadsstøtte

Med den riktige arealfaglige bakgrunnen og erfaring fra offentlig forvaltning, bidrar våre erfarne konsulenter til å øke suksessraten og forenkle prosessene knyttet til kommunale arealplaner, dispensasjoner og lokalitetsklarering.

I kommuneplanprosesser er det viktig å delta aktivt. Vi bidrar med utforming av innspill med relevante vurderinger, dokumentasjon og argumentasjon. I andre tilfeller må oppdretteren søke om dispensasjon fra gjeldende plan, og vi bidrar da med utforming av gode søknader som hensyntar krav og regelverk og som øker sjansen for å lykkes.

I prosesser med lokalitetsklarering er flere offentlige myndigheter involvert. Våre fagmiljøer har den brede kompetansen som er nødvendig for å vurdere områdets egnethet og aktuelle motstridende interesser og verdier, i tillegg til vurderinger av behov for konsekvensutredning, aktuelle tilleggsutredninger samt kartlegging av miljøforholdene.

Biologisk optimalisering

Med brede helhetsvurderinger og evaluering av rutiner og drift kan våre rådgivere bidra til forbedring av fiskevelferd og -helse og gi råd om forebyggende tiltak.

På settefisksiden har vi særlig god kompetanse på smoltifisering, og kan bidra til viktige forbedringer i denne avgjørende delen av produksjonen. God smolt betyr god fiskevelferd og har stor betydning for vekst og prestasjon i sjøen.

God produksjonsplanlegging forutsetter god kunnskap om bæreevne på den enkelte lokalitet så vel som i produksjonssoner. Vi overvåker og analyserer tilstanden i produksjonsmiljøet på både merdbaserte og lukkede/landbaserte anlegg.

STIM PRO

Med fjerninspeksjonsystemet STIM PRO har vi kortet ned avstanden mellom kunden og våre egne fagrådgivere. Teknologien gir oss øyne og ører ute hos oppdretterne, slik at vi kan bidra med råd og vurderinger raskt, uten selv å være til stede på anlegget. STIM PRO senker terskelen for å «ta med» vårt personell på prosesser og arbeidsoppgaver som vanligvis gjennomføres uten ekstern fagbistand.

Den brede kompetansen i STIM gjør at vi kan ta en rådgivende rolle gjennom hele produksjonsprosessen. Slik ønsker vi å bidra til en sunnere, smartere og mer effektiv biologisk produksjon i norsk oppdrettsnæring.

Vi er stolt av laksen
facebook