Tel: (+47) 76 06 09 30

Varsling

Gode systemer for varsling og behandling av varsler er en viktig for å avdekke, håndtere og rette opp i kritikkverdige forhold.

STIMs interne varslingsrutine oppfordrer våre ansatte til å varsle om kritikkverdige forhold, hvordan de kan varsle og hvordan arbeidsgiveren skal motta, saksbehandle og følge opp varselet og den som varsler.

Ut fra risikoforhold har vi definert det særlig viktig og ønskelig at det varsles om:

  • Korrupsjon og andre former for uetisk forretningspraksis
  • Brudd på HMS-regelverk knyttet til sikring mot skader og arbeidsulykker
  • Tilfeller av mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Varsling fra eksterne

STIM vil også motta og behandle varsling om kritikkverdige forhold fra personer utenfor egen organisasjon. Varsleren vil få skriftlig tilbakemelding på at varselet er mottatt, og vi vil så raskt som mulig starte undersøkelser med sikte på å avklare forhold og sette inn eventuelle tiltak.

Et varsel bør inneholde disse opplysningene:

  • Navn og kontaktinformasjon til den som varsler, dersom den som varsler ikke ønsker å være anonym
  • Hva som har skjedd, eller hva det kritikkverdige forholdet handler om
  • Når det skjedde (for eksempel tidsrom, dato, klokkeslett)
  • Hvem som er involvert
  • Hvor det skjedde
  • Om det var vitner til stede 
  • Dokumentasjon eller bevis, dersom dette finnes

Varsler fra eksterne kilder kan sendes til varsel@nordly.no

Vi er stolt av laksen
facebook