Tel: (+47) 76 06 09 30

Steril fisk: Ny løsning på gammelt problem

Er det mulig å utvikle en effektiv metode som med minimal inngripen produserer steril fisk, uten å gå over grensen for genmodifisering, og som ikke påvirker annet enn utviklingen av reproduksjonsorganene? STIM har bevist at svaret på det er ja.

Nedklassifisering av fisk grunnet kjønnsmodning er et stort problem i lakseoppdrett, og det er åpenbart at en effektiv metode for produksjon av steril fisk vil kunne ha enorm økonomisk betydning for havbruksnæringen. Steril oppdrettslaks som har rømt vil heller ikke kunne blande seg genetisk med stedegne villaksstammer.

I forsøk har STIM lyktes med å hemme utviklingen av gonader, og skape en fisk som er steril, som vokser normalt og ikke opplever negative helseeffekter.

STIMs metode bygger på en såkalt «silencing-teknologi», utviklet i samarbeid med Dr. Wong og Professor Zohar ved University of Maryland Baltimore County (UMBC), for badebehandling av egg med sikte på effektiv produksjon av reproduktivt steril fisk. Behandlingen foregår i en kort periode, tidlig i utviklingen, og blokkerer et gen som er nødvendig for utvikling av kjønnsceller. Når fisken er ferdig utviklet og forbindelsen som blokker genet for kjønnscelleutvikling er nedbrutt, er genet igjen funksjonelt for fisken.

Både hos sebrafisk og laksefisk er det vist at blokkering av genet hindrer kjønnscellene i å finne veien til kjønnsorganene/gonadene. Fisken utvikler seg helt normalt og har normale kjønnsorganer, men den har altså ingen kjønnsceller og kan derfor heller ikke reprodusere. Resultatet er en fisk som er steril uten at andre fysiologiske prosesser er påvirket.

De foreløpige resultater indikerer således at teknologien kan brukes til å produsere steril regnbueørret og atlantisk laks.

Metoden innebærer ikke at man gjør endringer i laksens arvestoff, noe som ellers ansees som genmodifisering.  STIM har en strategi hvor vi «skrur av» genet i en kort periode veldig tidlig i laksens utvikling, nærmere bestemt i den utviklingsfasen hvor kjønnscellene skal vandre til gonadene. Det innebærer at behandlingen faktisk kan gjøres allerede på ubefruktet rogn. Dette er første gangen en ikke-GMO silencing-teknologi, som på enkelt vis kan integreres i produksjonsprosessen av øyerogn, har vist gode resultater.

Forskningen på dette spesifikke produktet har pågått i mer enn 5 år allerede. STIM har kjørt småskala karforsøk hvor en rekke parametere som eksempelvis dose respons har blitt evaluert. Basert på den dokumentasjonen som STIM med samarbeidspartnerne i Baltimore har samlet, håper vi i å kunne starte kliniske feltforsøk for å samle tilstrekkelig dokumentasjon slik at myndighetene kan gi en legemiddelgodkjenning. I disse langtidsforsøkene vil vi i tillegg til å se på fertilitetsgrad også evaluere andre produksjonsparametere som fôrutnyttelse, resistens mot sykdom og parasitter gjennom hele livssyklus samt eventuelle andre bivirkninger.

STIM har store forventninger til dette utviklingsprosjektet og vi ser et stort fremtidig potensial i produktet både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Teknologien er dekket av patenter, og prosjektet er fra 2016 støttet av Skattefunn og MABIT.

Relevante publikasjoner:

Wong, T.T & Zohar, Y. (2015). Production of reproductively sterile fish by a non-transgenic silencing technology. Scientific Reports 5: 15822

Vi er stolt av laksen
facebook