Tel: (+47) 76 06 09 30

Rådgiving

STIM samler spesialistkompetanse innen planprosesser og regulatoriske spørsmål, miljøovervåkning, havmiljø, fiskehelse og -velferd, smoltifisering, ernæring, biosikkerhet og farmasi.

STIM har en helhetlig tilnærming til produksjon, fiskehelse og miljø, og satser sterkt på kompetansebygging og internt fagsamarbeid. Med et komplett tjenestetilbud og faglig tyngde hjelper STIM kundene med å håndtere enkle så vel som mer komplekse utfordringer.

Erfarne STIM-medarbeidere tar en rådgivende rolle gjennom hele produksjonsprosessen. Slik ønsker vi å bidra til en sunnere, smartere og mer effektiv biologisk produksjon i norsk oppdrettsnæring.

Biologisk optimalisering

STIM skal være en ledende rådgiver innenfor biologisk optimalisering i akvakultur og på miljøeffekter av industriell aktivitet i det marine miljø. Vi hjelper våre kunder i oppdrettsnæringen til å få drive på gode lokaliteter og med god fiskevelferd og høy biosikkerhet.

God produksjonsplanlegging forutsetter god kunnskap om bæreevne på den enkelte lokalitet og i produksjonssoner. STIM overvåker og analyserer tilstanden i produksjonsmiljøet og det omkringliggende marine miljøet relatert til både merdbaserte og lukkede/landbaserte anlegg.

All industriell aktivitet i det marine miljø skal foregå uten uakseptable miljøeffekter, og mange næringer har krav om overvåking. Vi planlegger og gjennomfører overvåkningsprogram, og våre økotoksikologer hjelper industrikunder langs hele kysten med gode risikovurderinger og dokumentasjon.

Myndighetskontakt

Aktørene i oppdrettsnæringen skal forholde seg til et omfattende regelverk. Vi har spesialister på planprosesser, lokalitetsklarering og tildeling, og driftsregelverk for oppdrettere og serviceselskap som bistår i alle typer saker.

STIM PRO

STIM PRO er systemet vårt for telemedisin og sømløs fjernkommunikasjon mellom vårt eget fiskehelsepersonell og kundene ute på oppdrettsanlegg, brønnbåter og slakterier. Ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi får veterinærene og fiskehelsebiologene våre øyne og ører ute hos kundene, og kan bidra med råd og vurderinger raskt, uten å selv være fysisk til stede på anlegget.

STIM PRO øker tilgangen til våre eksperter innen fiskehelse, og senker terskelen for å "ta med" fiskehelsepersonell på prosesser og arbeidsoppgaver som en vanligvis utfører uten å ha veterinær eller fiskehelsebiolog til stede.

STIMs breddekompetanse, så vel som vår spisskompetanse, står til disposisjon for kundene våre.

Henrik Hareide

COO Kunnskapstjenester
Vi er stolt av laksen
facebook