Tel: (+47) 76 06 09 30

Viktig partner i arealsaker

STIMs erfarne konsulenter yter bistand i arealspørsmål knyttet til kommunale arealplaner, dispensasjoner og lokalitetsklarering.

Mange oppdrettere kan oppleve kontakten med offentlige myndigheter i viktige arealsaker som en labyrintisk papirmølle med høyst usikkert utkomme.

STIMs arealavdeling bidrar til å forenkle disse prosessene og øke suksessraten. Våre konsulenter har den riktige arealfaglige bakgrunnen, i tillegg den relevante erfaringen fra offentlig forvaltning.

STIM kan bidra på mange måter i arealsaker.

Kommuneplanprosesser: For oppdrettere med interesse for nye lokaliteter i et område er det viktig å delta aktivt i slike planprosesser. STIM bidrar i utformingen av innspill til planprosessene, med relevante vurderinger, dokumentasjon og argumentasjon.

Dispensasjonssaker: I tilfeller hvor oppdretteren må søke dispensasjon fra en gjeldende plan, kan STIM bidra til å utforme søknader som hensyntar krav og regelverk og øker sjansen for å lykkes.

Lokalitetsklarering: I prosesser med lokalitetsklarering er flere offentlige myndigheter involvert. STIM vurderer områdets egnethet og aktuelle  motstridende interesser og verdier. Vi leverer også vurderinger av behov for konsekvensutredning, aktuelle tilleggsutredninger, samt kartlegging av miljøforhold ved ønsket lokalitet.

Kontaktperson:

Vi er stolt av laksen
facebook