Tel: (+47) 76 06 09 30

Teknisk inspeksjon og sertifisering

Med landets bredeste akkreditering innen tekniske havbrukstjenester sørger våre erfarne ingeniører og inspektører for trygge og rømningssikre havbruksanlegg.

Statistikken for de siste årene viser at de fleste rømmingshendelsene er relatert til arbeidsoperasjoner som utføres ved flytende akvakulturanlegg. STIM er eneste sertifiseringsorgan akkreditert for å sertifisere arbeidsoperasjoner relatert til avlusing, montering, vedlikehold og service av hovedkomponenter i drift ved lokalitet. Selskapet er samtidig akkreditert for inspeksjonstjenester på Island og godkjent som sertifiseringsselskap i Chile.

Vi tilstreber å komme tidlig inn i prosessen rundt eksempelvis anleggssertifisering. Da kan vi sammen med oppdretteren legge en plan, lukke avvik underveis og unngå kostbare feil og forsinkelser.

Våre tjenester inkluderer:

Lokalitetsundersøkelse. Undersøkelsen dokumenterer miljøforhold på lokaliteten forut for etablering. Den omfatter strømhastighet, bølger, vindhastighet, ispåvirkning, vanndybde, bunntopografi og bunntypografi. Tjenesten utføres etter krav fastsatt i NS-9415:2009.

Fortøyningsanalyse. Med bakgrunn i resultatene fra lokalitetsundersøkelsen og det flytende akvakulturanlegget som skal plasseres på lokaliteten, skal fortøyningsanalysen inneholde en vurdering som viser at fortøyningen samsvarer med kravene i NS-9425:2009.

Anleggssertifikat. Alle flytende akvakulturanlegg skal ha anleggssertifikat før anlegget tas i bruk. Anleggssertifikatet skal beskrive nåværende og fremtidige konfigurasjoner og dokumentere en rekke forhold knyttet til teknisk tilstand og tåleevne. Det skal også framgå at all nødvendig dokumentasjon for hovedkomponenter og ekstrautstyr foreligger.

Hovedkomponentbevis. Hovedkomponentbevis er en godkjenning av hovedkomponenter som er produsert før ordningen med produktsertifikat ble opprettet eller av hovedkomponenter eldre enn dimensjonert brukstid i produktsertifikat.

Produktsertifisering. Produktsertifiseringsbevis utstedes til leverandøren for å dokumentere at produktsertifiserte komponenter samsvarer med krav fastsatt i NS-9415:2009. Not, flytekrage, flåte og konstruksjonsdeler som inngår i fortøyning skal sertifiseres i samsvar med disse kravene. Samme ordning benyttes for ekstrautstyr.

Sertifisering av serviceverksted for not. Ettersyn og reparasjon av not skal foretas av serviceverksted som er sertifisert i henhold til krav i NS-9415:2009. Vår sertifisering dokumenterer at verkstedets ettersyn, reparasjoner og prosedyrer for prøvingsprogram for notpose tilfredsstiller disse kravene.

Sertifisering av serviceselskap. Sertifiseringen dokumenterer serviceselskapets kompetanse til å utføre tjenester ved flytende akvakulturanlegg og gjøre vurderinger rundt dette. Dette inkluderer riktig montering, tilpassing, bruk og vedlikehold av hovedkomponenter, konstruksjonsdeler og ekstrautstyr i samsvar med krav i NS-9415:2009, brukerhåndbøker og anleggssertifikat, samt at fortøyning legges ut i samsvar med fortøyningsanalysen.

STIM TEAM Teknisk

Policy for habilitet og integritet

Klager og anker

Vi er stolt av laksen
facebook